Słowniczek

1. giełda

Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem gdzie za pośrednictwem biur maklerskich, kupujący i sprzedający spotykają się w celu zawarcia transakcji. Przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych mogą być wszystkie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu. Mogą to być np. akcje, obligacje czy instrumenty pochodne.