Narzędzia

Analiza danych

          Po zaimportowaniu danych do gretla można przystąpić do ich analizy. Podstawowe statystyki dla danej zmiennej można uzyskać po zaznaczeniu danej zmiennej, kliknięciu prawym przyciskiem myszy na niej i wybraniu opcji: statystyki opisowe, tak jak na obrazku zamieszczonym poniżej.

Statystyki które podaje program to między innymi: średnia, odchylenie standardowe, mediana, min, max, kurtoza (parametr opisujący smukłość rozkładu) oraz skośność. 

          Istnieje także możliwość pokazania wykresu rozkładu proawdopodobieństwa dla danej zmiennej w stosunku do rozkładu normalnego. W tym celu należy wybrać: Zmienna/wykres gęstości/w stosunku do normalnego. Po wybraniu tej funkcji powinien pokazać się wykres:

Na wykresie tym umieszczono także statystykę testową chi - kwadrat i p-value dla tego testu. Wynika z niego, że stopy zwrotu z indeksu WIG20 nie mają rozkładu normalnego i jego rozkład jest bardziej smukły (leptokurtyczny) w stosunku do normalnego, a także niesymetryczny (skośny). Wykazały to także statystyki opisowe.
          Program gretl umożliwia także badanie i wyszukiwanie związków między zmiennymi. Jest to niezwykle ważne przy budowie modelu ekonometrycznego jak i prognozowaniu. Podstawową miarą zależności między zmiennymi jest współczynnik korelacji. Program gretl umożliwia w szybki sposób obliczenie wartości tego współczynnika dla wszystkich zmiennych. W tym celu należy zaznaczyć wszystkie zmienne zaimportowane do programy (trzymając na klawiaturze klawisz Shift), nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać: „macierz korelacji”. Przedstawia to rysunek poniżej.

Po wybraniu tej funkcji powinno pojawić się okienko:

Najważniejsza jest prawa kolumna która pokazuje współczynniki korelacji danych makroekonomicznych z indeksem WIG20. Największą wartość tego współczynnika można odczytać dla Bilansu handlowego. Możliwe jest także przedstawienie tych zależności na wykresach. W tym celu należy wybrać opcję Wykres wielokrotny/wykres rozrzutu dla kilku zmiennych… Po wybraniu tej funkcji pojawi się okienko:

Po wybraniu danych jak na tym rysunku powinniśmy otrzymać wykresy:

Analiza ta będzie przydatna przy budowie modelu ekonometrycznego i weryfikacji hipotez o występowaniu związku między zmiennymi, a także prognozowaniu.

 

Zobacz także: