Strona główna

Galeria KupAkcje.pl

Ciekawsze wykresy znajdujące się na naszych stronach:

Zmienna losowa - co to oznacza ?

Poniższy wykres wyjaśnia zbieżność zmiennej losowej do rozkładu normalnego. Można go wykorzystać np. do obliczenia prawdopodobieństwa uzyskania określonej stopy zwrotu z akcji.

Ten wykres pokazuje jak oblicza się to prawdopodobieństwo (pole na czerwono).

Własności finansowych szeregów czasowych wykazują liczne odstępstwa od rozkładu normalnego. Jednym z takich odstępstw jest chociażby występowanie "grubych ogonów". W takich przypadkach można zastosować rozkład t. 

Dopasowanie rozkładu normalnego i rozkładu t do indeksu WIG20 przedstawia wykres poniżej.

Wnioskowanie o rozkładzie danej zmiennej losowej przeprowadza się za pomocą testu chi-kwadrat. Poniżej rozkład chi-kwadrat.

Test chi-kwadrat dla wybranych szeregów czasowych.

Kolejne odstępstwo od klasycznych założeń to niestała w czasie wariancja stóp zwrotu.

A tu już wstęp do teorii portfela - korelacja a ryzyko portfela.

Wykres poniżej przedstawia jak korelacja między akcjami wpływa na ryzyko portfela.

Wstęp do teorii Markowitza - mapa relacji ryzyko-zwrot.

Nowa granica portfeli efektywnych (z uwzględnieniem inwestycji wolnej od ryzyka) - model CAPM

CML oraz efektywny portfel rynkowy dla akcji z GPW

Różnica między CML a SML

Zależność pomiędzy wielkościami makroekonomicznych a indeksem WIG20 (wykres zależności x-y)

Z kolei wykres poniżej przedstawia w jakim stopniu model Gordona wyjaśnia zachowanie się cen akcji na giełdzie.

W jakim stopniu dane wyjaśniają zachowanie się zmiennej objaśnianej możemy dowiedzieć się na podstawie wskaźnika R - kwadrat. Poniższy wykres jest jego graficzną interpretacją.

R - kwadrat

Obserwacje wpływowe a testy statystyczne.

Można sobie poradzić z takimi zmiennymi za pomocą odpornych metod statystycznych (ROBUST).

P/E dla indeksu S&P500

 Zysk/Strata na danej strategii opcyjnej w dniu wygaśnięcia opcji.