Strona główna

Giełda

          Giełda jest miejscem gdzie za pośrednictwem biur maklerskich, kupujący i sprzedający spotykają się w celu zawarcia transakcji. Przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych mogą być wszystkie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu. Mogą to być np. akcje, obligacje czy instrumenty pochodne. Jest to najczęściej stosowany podział instrumentów finansowych choć coraz częściej mamy do czynienia z instrumentami hybrydowymi, posiadającymi cechy każdej z tych grup. Przykładem takim może być obligacja (instrument dłużny) z wbudowaną opcją zakupu akcji (instrument pochodny).

          Ceny na giełdzie ustalane są na podstawie zleceń przesyłanych za pośrednictwem biur maklerskich. Jak na każdym rynku cena po której zostanie dokonana transakcja zależy od popytu i podaży na dany instrument. Inwestorzy mają szeroki wybór zleceń jakie mogą złożyć w celu zawarcia transakcji. Na GPW występują między innymi zlecenia typu PKC – po każdej cenie i zlecenia z limitem ceny. Przy czym limit wskazany z zleceniu kupna jest maksymalną ceną po której zlecenie zostanie zrealizowane, a w przypadku zleceń sprzedaży ceną minimalną.

          Istnieje także kilka rodzajów notowań w jakich mogą odbywać się sesje giełdowe. Na GPW występuje system notowań ciągłych oraz jednolitych. W systemie notowań jednolitych na podstawie zleceń przesyłanych na giełdę ustalana jest cena (fixing) i po niej realizowane są wszystkie transakcje. Na GPW występuje system kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu – oznacza to, że fixing odbywa się dwa razy w ciągu dnia.

          W systemie notowań ciągłych na początku sesji także odbywa się fixing (na otwarciu) po czym następuje faza w której inwestorzy mogą składać i realizować zlecenia na bieżąco (faza notowań ciągłych). Zlecenia te realizowane są na podstawie arkusza zleceń. Znajdują się w nim jedynie zlecenia z limitem ceny. Jeżeli w tej fazie złożone zostanie przeciwstawne zlecenie z odpowiednim limitem ceny lub zlecenie PKC transakcja zostaje natychmiast zrealizowana. Na zakończenie sesji odbywa się także fixing (na zamknięciu) gdzie ustalana jest cena zamknięcia. W systemie notowań ciągłych znajdują się największe i najbardziej płynne spółki.