Teoria portfela

Wstęp

          Na rynkach finansowych największą wagę przywiązuje się zwykle momentowi wejścia i wyjścia z danej inwestycji. Uważa się, że ma to decydujący wpływ na wynik inwestycyjny. Badania wykazują z kolei ciągłe dążenie rynków do efektywności, co sprawia, że o ile prognozowanie finansowych szeregów czasowych w ogóle jest możliwe, to na pewno nie jest sztuką łatwą. Istnieją jednak sposoby poprawy wyników inwestycyjnych bez konieczności dokonywania prognoz przyszłych stóp zwrotu instrumentów finansowych. Jest to możliwe dzięki teorii portfelowej.

          Jak pokażą wynika badań zaprezentowane w tym dziale włączenie do portfela ryzykownych inwestycji o niewielkim skorelowaniu między sobą doprowadzi do zmniejszenia ryzyka takiego portfela lub do zwiększenia jego wartości oczekiwanej. W skład takiego portfela może wchodzić znaczna liczba klas aktywów – akcje, obligacje, instrumenty pochodne czy inwestycje alternatywne – udziały w funduszach hedgingowych, instrumenty strukturyzowane.

          Rozwój teorii portfelowej stworzył także podstawy wyceny wszelkich ryzykownych inwestycji – projektów inwestycyjnych, przedsiębiorstw, a co za tym idzie samych akcji. Dzięki tej teorii możemy porównywać ze sobą różne inwestycje charakteryzujące się odmienną relacją ryzyko - zwrot. Rynki finansowe w dzisiejszych czasach oferują bardzo duża liczbę lokat dostępnych także dla inwestorów posiadających niewielkie zasoby finansowe. W dobie globalizacji rynków finansowych wybór efektywnych inwestycji nie jest zadaniem łatwym. Teoria portfela wypracowała dość proste metody doboru lokat do portfela, w taki sposób by jego relacja ryzyko – zwrot była dla inwestora najkorzystniejsza. Jeżeli dodać do tego wkład tej teorii w rozwój metod oceny efektywności inwestycji i zarządzania portfela można powiedzieć, że jest ona ważną częścią wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych. Sukces inwestycyjny zależy od wielu czynników, jednym z nich na pewno jest dywersyfikacja portfela.

 

Zobacz także: