Najczęściej czytane

Odchylenie standardowe i średnia

          W przypadku inwestycji kapitałowych wartość oczekiwaną szacuje się najczęściej na podstawie średniej historycznej danego szeregu czasowego. Wzór na średnią wygląda następująco:

war-ocz-jeden.JPG

gdzie:

ri- ita stopa zwrotu

n – liczba obserwacji

Ryzyko z kolei definiuje się jako prawdopodobieństwo niezrealizowania oczekiwanego dochodu. Dlatego szereg, którego wartości będą znacznie odchylać się od wartości oczekiwanej – będzie bardziej ryzykowny. Jedną z podstawowych miar ryzyka zmienności instrumentów finansowych jest wariancja. Jej wzór wygląda następująco:

wariancja-dwa.JPG

Wariancja mówi o ile dana obserwacja średnio odchyla się od jej wartości oczekiwanej. Aby otrzymać wielkości tego samego rzędu co średnia całe wyrażenie należy wstawić pod pierwiastek. W wyniku tego otrzymamy odchylenie standardowe. Jego postać wyraża się wzorem:

od-stan-trzy.JPG

Finanse wypracowały także inne metody szacowania ryzyka - między innymi VAR. W metodzie tej określa się, jaka jest wartość straty, na jaką inwestor jest narażony takiej, że prawdopodobieństwo jej przekroczenia jest niewielkie. Istnieją także metody szacowania ryzyka, które mierzą wrażliwości cen instrumentu finansowego na danych czynnik. Może to być np. wpływ stóp procentowych na cenę obligacji. Każdego roku powstają coraz to nowsze koncepcje przedstawiania i szacowania ryzyka instrumentów finansowych, jednak do najbardziej znanych i najszerzej stosowanych należy odchylenie standardowe.

 

Zobacz także: