Konsola KupAkcje.pl

Konsola KupAkcje.pl - narzędzie dla każdego!!!

Konsola KupAkcje.pl to profesjonalne narzędzie wspomagające przeprowadzanie analiz oraz wykonywanie zaawansowanych obliczeń. Konsola może być wykorzystywana w szczególności do analizy finansowych szeregów czasowych, budowy modeli ekonometrycznych, a także prognozowania. Język użyty w Konsoli jest językiem programowania niższego rzędu – łączy, w sobie praktycznie nieograniczone możliwości obliczeniowe przy jednoczesnej prostej i intuicyjnej składni. Konsola to jeden z wielu klonów Matlaba. Proste przykłady jej zastosowania przedstawiono poniżej.

Konsola KupAkcje.pl umożliwia prosty i szybki dostęp do danych giełdowych:
Funkcja x = getdata(„Nazwa instrumentu”,”data (opcjonalnie)”) – pobiera dane z bazy
Funkcja dispts(x,” (opcjonalne) yyyyMMdd”) – wyświetla finansowe szeregi czasowe z zadanym formatem daty

 

Konsola umożliwia przeprowadzanie obliczeń i prezentację danych na wykresach:
x = getdata("KGHM"); - pobiera dane
y = x(2:length(x),5); - definiuje zmienne pomocne do obliczenia stóp zwrotu
z = x(1:length(x)-1,5);
ret = (y./z)-1; - oblicza stopy zwrotu dla KGHM
plot(ret’); - wyświetla dane na wykresie

[x,y]=meshgrid([-2:0.2:2],[-2:0.2:2]); - generuje dane do wykresu 3d
surf(sin(x).*cos(y)) – dokonuje obliczenia i wyświetla dane 3d

 

Konsola znajduje się pod linkiem poniżej.

 

Zobacz także: